Loading...

ทักษะเริ่มต้นการเสริมความงานและสปาในสุนัข

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการเสริมความงงานและสปาสุนัข เป็นการเรียนรู็ผ่านการปฏืบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ ตั้งแต่การจับบังคับสัตว์ ทักษะในการอาบน้ำ ตัดขน ตัดเล็บ เช็ดหู การหวีแปรงขน การนวดสปาในสุนัข และยังมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของผิวสุนัข การเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับอาบน้ำหรือบำรุงผิวหนังและเส้นขนของสุนัข ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการอาบน้ำตัดขนสุนัข ตลอดจนการเสริมแนวคิดริเริ่มอาชีพต่อยอดกิจการเสริมความงามในสุนัข


รหัสหลักสูตร
LL6701002
คุณสมบัติ

1.ผู้สนใจในการเลี้ยงสุนัขทั่วไป
2.ผู้สนใจในการที่จะประกอบอาชีพเสริม คือ การเสริมความงามและสปาในสุนัข
3.ศิษย์เก่าสัตวรักษ์ ศิาย์เก่าวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ และสัตวเวชศาสตร์ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการดูแบสุขภาพผิวหนังและเส้นขน รวมถึงการเสริมความงามและสปาในสุนัข

ความรู้พื้นฐาน

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรเป็นพิเศษ ขอให้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุนัข การอาบน้ำสุนัข มีความรักศัตว์ และมีความในใจในการสร้างอาชีพการเสริมความงามและสปาในสุนัข

ประเภทหลักสูตร
ราคาหลักสูตร
รอบการเปิดรับสมัคร : 0101142567 ราคา : 3,000 บาท
รอบการเปิดรับสมัคร : 0201142567 ราคา : 3,000 บาท
รอบการเปิดรับสมัคร : 0301142567 ราคา : 3,000 บาท
รอบการเปิดรับสมัคร : 0401142567 ราคา : 3,000 บาท
เนื้อหาหลักสูตร

1.1 สุขภาพและปัญหาของผิวหนังและเส้นขนในสุนัข
1.2 การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังและเส้นขนของสุนัข
1.3 อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการอาบน้ำตัดขนและทำสปาสุนัข
2.1เทคนิคการจับบังคับสุนัขเพื่ออาบน้ำ ตัดแต่งขน และการทำสปา
2.2 เทคนิคและขั้นตอนในการอาบน้ำ ตัดแต่งขนและการทำสปาในสุนัข
3.1 การตรวจงานอาบน้ำ ตัดขน การทำสปาสุนัข
3.2 แนวทางและการเตรียมตัวเพื่อเริ่มอาชีพ การเสริมความงามและสปาในสุนัข


จำนวนชั่วโมง (ทฤษฏี)
8 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนชั่วโมง (ปฏิบัติ)
8 ชั่วโมง 0 นาที
การวัดผลและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

การวัดผล (รวม 100 คะแนน)
     1.การเข้าเรียนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 50 คะแนน
     2.การเข้าเรียนภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 50 คะแนน

การประเมินผล
     ระดับคะแนน 60-100  เกรด S
     ระดับคะแนน 0-59  เกรด U

สำหรับ Non-degree ประเมินผลด้วยตัวอักษร S และ U ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1.มีระยะเวลาเรียนภาคเรียนภาคทฤษฎีตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.มีระยะเวลาเรียนภาคเรียนภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เอกสารหลักสูตร

ไม่มีเอกสารให้แสดง

course image

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้ประสานงานหลักสูตร

  • coordinator image
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์
    เบอร์โทร : 0814308444
    หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share:

หลักสูตรที่คล้ายกัน