Life Long CRRU.

CRRU Connect

การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สร้างสรรค์ความหลากหลายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายของจังหวัดเชียงรายในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย

หลักสูตรแนะนำ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Up-Skills / Re-Skills ดำเนินการโดย สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Up-Skill Re-Skill New Skill
หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัคร

*ยังไม่มีหลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียนในขณะนี้

Up-Skill Re-Skill New Skill
หลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้

*ยังไม่มีหลักสูตรที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในขณะนี้

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

การเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย