Loading...

การจัดการธุรกิจฟาร์มเพาะพันธ์ลูกสุนัข

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรธุรกิจฟาร์มเพาะพันธ์ุลูกสุนัข เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมสถานที่เลี้ยง การเลือกสายพันธ์ุที่เหมาะสมที่นิยมเลี้ยง การดูแลลูกสุนัขแรกเกิดจนถึงวัยชรา การผสมพันธ์ุสุนัข การตั้งท้อง การคลอด การดูแลลูกสุนัขแรกเกิด ปัญหาของระบบสืบพันธ์ุที่พบบ่อย การเลี้ยงและดูแลลูกสุนัข การถ่ายพยาธิ โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในลูกสุนัข การทำวัคซีนป้องกันโรค


รหัสหลักสูตร
LL6701001
คุณสมบัติ

1.ผู้สนใจในการเลี้ยงสุนัขทั่วไป

2.ผู้สนใจในการที่จะประกอบอาชีพเสริมคือเพาะเลี้ยงลูกสุนัขขาย

3.ศิาย์เก่าสัตวรักษ์ ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์สุขภาพและสัตวเวชศาสตร์ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านสัตว์เลี้ยงให้มากขึ้น

ความรู้พื้นฐาน

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรเป็นพิเศษ ขอให้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสุนัขมาบ้าง มีความรักสัตว์ และมีความสนใจในการเลี้ยงสุนัขหรือทำฟาร์มเพาะพันธ์ุลูกสุนัขขาย

ประเภทหลักสูตร
ราคาหลักสูตร
รอบการเปิดรับสมัคร : 0101132567 ราคา : 2,000 บาท
เนื้อหาหลักสูตร

1.สายพันธ์ุสุนัขที่นิยมเลี้ยง / การเลี้ยงสุนัข

2.เทคนิคดารผสมพันธุ์สุนัข / การตรวจสอบการตั้งท้อง การดูแลแม่สุนัขขณะตั้งท้อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของลูกขณะอยู่ในท้อง กระบวนการคลอด การดูแลแม่สุนัขในระยะต่างๆ การช่วยคลอดในกรณีคลอดยาก ปัญหาที่มักพบ

3.การดูแลลูกสุนัขแรกเกิดจนกระทั่งลูกสุนัขพร้อมจำหน่าย

 


จำนวนชั่วโมง (ทฤษฏี)
5 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนชั่วโมง (ปฏิบัติ)
10 ชั่วโมง 0 นาที
การวัดผลและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

1.การวัดผล (รวม 100 คะแนน)
     1.1 การเข้าเรียนภาคทฤษฎี - 50 คะแนน
     1.2 การปฏิบัติงาน - 50 คะแนน

2.การประเมินผล
     2.1 ระดับคะแนน 80-100 คะแนน = PD
     2.2 ระดับคะแนน 60-79 คะแนน = S
     2.3 ระดับคะแนน 0-59 คะแนน = U

3.ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
     ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้รับภายหลังจากการเรียนรู้ในหลักสูตร ประกอบด้วย
     3.1 ด้านความรู้ มีความรู้ความเข้าใจทางด้านสายพันธุ์สุนัข การดูแลสุนัขในวัยต่างๆ สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสุนัข การผสมพันธ์ุของสุนัข กระบวนการตั้งท้องและการคลอด ตลอดจนการดูแลจัดการลูกสุนัขแรกเกิดจนถึงจำหน่าย โรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของสุนัข
     3.2 ทัศนคติ สามารถมองภาพรวมในการจัดการเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัข โดยเฉพาะกระบวนการทำงานของระบบสืบพันธุ์ของสุนัขทั้งเพศผู้และเพศเมีย ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธ์ุ
     3.3 ทักษะ ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆและสามารถปฏิบัติได้เอง เช่น ทักษะการเลี้ยงสุนัข การฝึกหัดสุนัข การรีดน้ำเชื่้อ การผสมเทียมในสุนัข การทำคลอด การช่วยคลอด การดูแลลูกสุนัขแรกเกิด ตั้งแต่การจัดสายสะดือ การช่วยหายใจ การผายปอด เป็นต้น

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1. มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีผลการประเมินผลผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น่้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารหลักสูตร

ไม่มีเอกสารให้แสดง

course image

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้ประสานงานหลักสูตร

  • coordinator image
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.คณนา อาจสูงเนิน
    เบอร์โทร : 0894974917
    หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share:

หลักสูตรที่คล้ายกัน