Loading...

ค่ายการพูด เพื่อสร้างความมั่นใจและพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับเด็ก

รายละเอียดหลักสูตร

ค่ายการพูด เพื่อสร้างความมั่นใจและพํฒนาบุคลิกภาพ สำหรับเด็ก โดยพัฒนาทักษะการพูดให้กับเยาวชนที่สนใจและต้องการพัฒนาการพูดของตนเอง เพื่อเสริมความมั่นใจและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเยาวชน ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างโอกาสและพัฒนาตนเอง ด้วยเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำหใ้เยาวชนเรียนรู้ข้อบกพร่องในการพูด ปิดจุดด้อย พัฒนาจุดเด่น เพื่อให้เข้าใจวิธีการพูดที่ถูกต้องจากต้นแบบนักพูด เพื่อสร้างความมั่นใจในการพูด และมีบุคลิกภาพที่ดี


รหัสหลักสูตร
LL6702002
คุณสมบัติ

1.เยาวชนระดับบประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
2.เยาวชนทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน

-

ประเภทหลักสูตร
ราคาหลักสูตร
รอบการเปิดรับสมัคร : 0101192567 ราคา : 3,500 บาท
รอบการเปิดรับสมัคร : 0201192567 ราคา : 3,500 บาท
รอบการเปิดรับสมัคร : 0301192567 ราคา : 3,500 บาท
เนื้อหาหลักสูตร

1.การพูดขั้นพื้นฐาน วิธีการ ความหมาย รูปแบบ
2.เทคนิคการพูดเพื่อทักษะการพูด
3.บุคลิกภาพและความมั่นใจ
4.การพูดเพื่อพัฒนาตนเอง


จำนวนชั่วโมง (ทฤษฏี)
4 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนชั่วโมง (ปฏิบัติ)
8 ชั่วโมง 0 นาที
การวัดผลและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

การวัดผล
     จำนวนชั่วโมงที่เข้าร่วม/การมีส่วนร่วมในการอบรม/การแสดงความคิดเห็น/นวัตกรรม

การประเมินผล
     คะแนน 80% ของทุกกิจกรรม

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1.ระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.มีผลการประเมินผลผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารหลักสูตร

ไม่มีเอกสารให้แสดง

course image

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้ประสานงานหลักสูตร

  • coordinator image
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร สมมิตร
    เบอร์โทร : 0918524440
    หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

Share:

หลักสูตรที่คล้ายกัน