Loading...

การประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ด้วยกระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง การคัดเลือกวัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบผลงาน การสร้างผลงานการประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ในรูปแบบต่าง ๆ และนำเสนอผลงานในรูปแบบแปลกใหม่


รหัสหลักสูตร
LL6602001
คุณสมบัติ

ผู้ที่มีในรักในการทำงานประดิษฐ์ และงานศิลปะ

ความรู้พื้นฐาน

-

ประเภทหลักสูตร
ราคาหลักสูตร
-
เนื้อหาหลักสูตร

1.การประดิษฐ์ดอกมะลิ
2.การประดิษฐ์ช่อดอกมะลิ
3.เครื่องประดับจากดอกมะลิ
4.พานพุ่มดอกมะลิ
5.การร้อยมาลัยดอกมะลิ


จำนวนชั่วโมง (ทฤษฏี)
1 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนชั่วโมง (ปฏิบัติ)
59 ชั่วโมง 0 นาที
การวัดผลและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

การวัดผล
      1. ตรวจสอบผลงาน

การประเมินผล
      1. ความสวยงาม สมบูรณ์ของผลงาน

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1.มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.มีผลการประเมินผลผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารหลักสูตร

ไม่มีเอกสารให้แสดง

course image

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้ประสานงานหลักสูตร

  • coordinator image
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก อินจันทร์
    เบอร์โทร : 0889246363
    rakchanok.inc@crru.ac.th
    หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

Share:

หลักสูตรที่คล้ายกัน