Loading...

การผลิตขนมกรอบจากข้าว (ไขมันต่ำ)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการผลิตขนมกรอบจากข้าว เป็นหลักสูตรสร้างอาชีพโดยการแปรรูปข้าวเหนียวให้เป็นอาหารว่างรูปแบบใหม่ที่ใช้แนวคิดการทำให้ขนมพองและกรอบโดยไม่ใช้การทอด เป็นกระบวนการผลิตที่พัฒนามาจากองค์ความรู้จากภูมิปัญญาการทำขนมพื้นบ้านล้านนา "ข้าวควบ" ซึ่งสามารถนำหลักการนี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตข้าวเหนียวของเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่น และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้


รหัสหลักสูตร
LL6701003
คุณสมบัติ

1.มีความสนใจที่จะฝึกทักษะการผลิต/แปรรูปขนมจากข้าว
2.มีความต้องการที่จะหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ข้าว

ความรู้พื้นฐาน

-

ประเภทหลักสูตร
ราคาหลักสูตร
รอบการเปิดรับสมัคร : 0101152567 ราคา : 2,500 บาท
เนื้อหาหลักสูตร

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเมล็ดข้าว และปัจจัยที่่งผลต่อการพองกรอบของข้าวเหนียว
2.ภูมิปัญญาการทำขนใพื้นบ้านล้านนา "ข้าวควบ"
3.กระบวนการผลิตขนมกรอบจากข้าวโดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่หาได้ไม่ยาก
4.ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์อาหาร
5.ฝึกปฏิบัติการทำขนมกรอบจากข้าว (ไขมันต่ำ) และการบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จ


จำนวนชั่วโมง (ทฤษฏี)
3 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนชั่วโมง (ปฏิบัติ)
9 ชั่วโมง 0 นาที
การวัดผลและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

การวัดผล
     การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

การประเมินผล
     1.เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
     2.ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1.มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.มีผลการประเมินผลผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารหลักสูตร

ไม่มีเอกสารให้แสดง

course image

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้ประสานงานหลักสูตร

  • coordinator image
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แก้วโพธิ์
    เบอร์โทร : 0987507788
    หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share:

หลักสูตรที่คล้ายกัน