Loading...

กระบวนการทำสบู่กวนเย็นและสบู่เหลวน้ำมันมะกอก 100%

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรกระบวนการทำสบู่กวนเย็นและสบู่เหลวน้ำมันมะกอก 100% เป็นหลักสูตรทีมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมีพื้นฐาน เรื่อง น้ำมันคุณสมบัติของน้ำมัน ปฏิกิริยาพื้นฐานระหว่างไตรกลีเซอร์ไรด์กับเบสในน้ำ ร่วมกับวัสดุ ผลผลิตทางเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุ และผลผลิตทางเกษตรได้


รหัสหลักสูตร
LL6701004
คุณสมบัติ

1.ผู้สนใจกระบวนการผลิตสบู่กวนเย็นและสบู่เหลวน้ำมันกอก
2.ผู้สนใจการเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่น
3.ผู้ที่ต้องการ Upskill/Reskill เพื่อประกอบอาชีพเสริม

ความรู้พื้นฐาน

การอ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ความรู้ในเรื่องการบวก ลบ คูณ หารตัวเลขระดับพื้นฐาน สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ และมีทักษะการชั่ง ตวง วัด ของแข็ง ของเหลว

ประเภทหลักสูตร
ราคาหลักสูตร
รอบการเปิดรับสมัคร : 0101162567 ราคา : 2,000 บาท
เนื้อหาหลักสูตร

1.ความรู้พื้นฐานของคุณสมบัติน้ำมันชนิดต่างๆ
2.ความรู้พื้นฐานของกระบวนการเกิดสบู่ (saponification)
3.ความรู้พื้นฐานของการพัฒนาสบู่กวนเย็น
4.การฝึกปฏิบัติการกระบวนการสบู่กวนเย็น
5.ความรู้พื้นฐานของการพัฒนาสบู่เหลวน้ำมันมะกอก
6.การฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนากระบวนการทำสบู่เหลวน้ำมันมะกอก


จำนวนชั่วโมง (ทฤษฏี)
7 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนชั่วโมง (ปฏิบัติ)
9 ชั่วโมง 0 นาที
การวัดผลและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

การวัดผล
     - สามารถได้ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

การประเมินผล
     - แบบสัมภาษณ์ติดตามผล (Action plan)

เกณฑ์การจบหลักสูตร

1.มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.มีผลการประเมินผลผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารหลักสูตร

ไม่มีเอกสารให้แสดง

course image

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้ประสานงานหลักสูตร

  • coordinator image
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลีพรรณ รกิติกุล
    เบอร์โทร : 0850048586
    หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share:

หลักสูตรที่คล้ายกัน