หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยด้านทักษะสมอง (EF) ที่จำเป็นของเด็กปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาสมอง การออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง (EF) และการออกแบบสื่อที่สอดคล้องกับทักษะสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้

1 รหัสหลักสูตร LL6502001
2 ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 2565 - 20 ต.ค. 2565
3 ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 2565 - 30 ต.ค. 2565
4 รูปแบบการฝึกอบรม เข้าชั้นเรียน
5 จำนวนที่รับสมัคร 37 คน
(เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 30 คน )
6 คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ไม่มี

7 ความรู้พื้นฐาน(ต้องมีมาก่อน)

ไม่มี

8 ประเภทหลักสูตร
 • สะสมหน่วยกิต (เมื่อจบหลักสูตร สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้)
 • รับรองสมรรถนะ (ได้รับใบรับรองสมรรถนะเมื่อจบหลักสูตร)
 • ทั่วไป (ได้รับวุฒิบัตรเมื่อจบหลักสูตร)
9 ค่าลงทะเบียน 300 บาท

  1.ทักษะสมอง (EF) ที่จำเป็นของเด็กปฐมวัย
  2.กิจกรรมพัฒนาสมอง (EF)
  3.ออกแบบกิจกรรมส่งเสริม EF
  4.การออกแบบสื่อที่สอดคล้องกับทักษะสมอง EF

1 จำนวนชั่วโมง (ทฤษฎี) 6 ชั่วโมง
2 จำนวนชั่วโมง (ปฏิบัติ) 6 ชั่วโมง
3 การวัดผลและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนด
4 เกณฑ์การจบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนด

* ไม่พบไฟล์ข้อมูล