Loading...

การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสารในองค์การ

รายละเอียดหลักสูตร

การพัฒนาทักษะการเขียนสื่อสารในองค์การ เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มุ่งเน้นให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ หลักการใช้ภาษาเขียนสื่อสารเป็นทางการ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนจดหมายโต้ตอบและอีเมล การเขียนเอกสารการประชุมและการจัดการประชุม การปฏิบัติการประชุมและเขียนรายงานการประชุม การเขียนเอกสารโครงการ และการเขียนคำกล่าวในพิธี


รหัสหลักสูตร
LL6603002
คุณสมบัติ

บุคคลทั่วไป นักศึกษา  ศิษย์เก่า  ผู้สนใจทั่วไป  ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ

ความรู้พื้นฐาน
-
ประเภทหลักสูตร
ราคาหลักสูตร
รอบการเปิดรับสมัคร : 0100832566 ราคา : 1,500 บาท
เนื้อหาหลักสูตร

1.ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
2.หลักการใช้ภาษาเขียนสื่อสารเป็นทางการ
3.การเขียนหนังสือราชการ
4.การเขียนจดหมายโต้ตอบและอีเมล
5.การเขียนเอกสารการประชุมและการจัดการประชุม
6.การปฏิบัติการประชุมและเขียนรายงานการประชุม
7.การเขียนเอกสารโครงการ
8.การเขียนคำกล่าวในพิธี


จำนวนชั่วโมง (ทฤษฏี)
4 ชั่วโมง 0 นาที
จำนวนชั่วโมง (ปฏิบัติ)
8 ชั่วโมง 0 นาที
การวัดผลและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้เรียน ,คะแนนผลการเรียน/อบรม/ปฏิบัติกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ และ1)    ประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินผลของหลักสูตร

เกณฑ์การจบหลักสูตร

มีระยะเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ มีผลการประเมินผลผ่านตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสารหลักสูตร

ไม่มีเอกสารให้แสดง

course image

วิทยากรประจำหลักสูตร

ผู้ประสานงานหลักสูตร

  • coordinator image
    อาจารย์ ดร.อรทัย ขันโท
    เบอร์โทร : 0801277870
    หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Share:

หลักสูตรที่คล้ายกัน